A GDPR szövege

Preambulum

I. FEJEZET – Általános rendelkezések

1. cikk Tárgy

2. cikk Tárgyi hatály

3. cikk Területi hatály

4. cikk Fogalommeghatározások

II. FEJEZET  –  Elvek

5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége

7. cikk A hozzájárulás feltételei

8. cikk A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

9. cikk A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

10. cikk A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelése

11. cikk Azonosítást nem igénylő adatkezelés

 

III. FEJEZET  –  Az érintett jogai

 

1. szakasz  –  Átláthatóság és intézkedések

12. cikk Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

2. szakasz  – Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

13. cikk  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

14. cikk  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

15. cikk  Az érintett hozzáférési joga

3. szakasz  – Helyesbítés és törlés

16. cikk  A helyesbítéshez való jog

17. cikk  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

18. cikk  Az adatkezelés korlátozásához való jog

19. cikk  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

20. cikk  Az adathordozhatósághoz való jog

4. szakasz – A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

21. cikk A tiltakozáshoz való jog

22. cikk Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

5. szakasz  –  Korlátozások

23. cikk Korlátozások

 

IV. FEJEZET  –  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

 

V. FEJEZET  –  A személyes adatoknak harmadik országban vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

 

44. cikk Az adattovábbításra vonatkozó általános elv

45. cikk Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján

46. cikk Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások

47. cikk Kötelező erejű vállalati szabályok

48. cikk Az uniós jog által nem engedélyezett továbbítás és közlés

49. cikk Különös helyzetekben biztosított eltérések

50. cikk A személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi együttműködés

 

VI. FEJEZET  –  Független felügyeleti hatóságok

 

VII. FEJEZET  –  Együttműködés és egységesség

 

VIII. FEJEZET  –  Jogorvoslat, felelősség és szankciók

 

77. cikk A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

78. cikk A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

79. cikk  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

80. cikk  Az érintettek képviselete

81. cikk Az eljárás felfüggesztése

82. cikk  A kártérítéshez való jog és a felelősség

83. cikk A közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó általános feltételek

84. cikk Szankciók

 

IX. FEJEZET  –  Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések

 

85. cikk A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

86. cikk A személyes adatok kezelése és a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

87. cikk – A nemzeti azonosító számok kezelése

88. cikk Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggésben

89. cikk A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések

90. cikk Titoktartási kötelezettségek

91. cikk Egyházak és vallási szervezetek létező adatvédelmi szabályai

 

X. FEJEZET  –  Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok

 

92. cikk A felhatalmazás gyakorlása

93. cikk Bizottsági eljárásrend

 

XI. FEJEZET  –  Záró rendelkezések

 

94. cikk A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése

95. cikk Kapcsolat a 2002/58/EK irányelvvel

96. cikk Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal

97. cikk A Bizottság jelentései

98. cikk Az egyéb uniós adatvédelmi aktusok felülvizsgálata

99. cikk Hatálybalépés és alkalmazás

close
ENEN